Escoles

Entorn d’Aprenenentatge de Cardona

Proposta Educativa

Àmbits de treball

L’Entorn d’Aprenentatge de Cardona es basa en 3 eixos i us proposa aprofundir en el coneixement i en el treball de les compètències dels següents àmbits:

Hàbits saludables. Un treball integral, transversal i competencial.

L’ Organització Mundial de la Salut (OMS) va instituir l’any 1978 l’educació de la salut com a activitat clau de l’atenció primària i l’escola com a escenari idoni.

La Llei d’educació de Catalunya vigent estableix el respecte i el coneixement del propi cos com un dels principis rectors del sistema educatiu.

En el currículum competencial, la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic posa en valor la importància d’argumentar racionalment les conseqüències dels diferents estils de vida, i adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social que també ho sigui. Així mateix, suposa considerar la doble dimensió -individual i col·lectiva- de la salut, i mostrar actituds de responsabilitat i respecte envers les altres persones i envers un mateix.

Prenent aquest aspecte competencial com a eix, es contribueix també al desenvolupament d’altres competències bàsiques. Concretament: Competència comunicativa, lingüística i audiovisual, Competència artística i cultural, Tractament de la informació i competència digital, Competència d’aprendre a aprendre, Competència d’autonomia i iniciativa personal, Competència social i ciutadana.

Ciències de la Terra i Medi Ambient

La Vall Salina de Cardona conté els afloraments de sal en superficie més importants d’Europa. Els alumnes coneixeran aspectes interessants relacionats amb:

 • La geologia, la dinàmica de la terra i la tectònica.
 • Hidrogeologia i sistema càrstic d’erosió.
 • La mineralogia, Els tipus de minerals de la Vall Salina i les seves característiques principals.
 • La mineria i enginyeria minera bàsica. L’ aprofitament dels minerals i les seves aplicacions industrials.
 • Els impactes ambientals derivats de l’activitat extractiva i la correcta gestió.

Història i medi social

La preuada sal comuna és la raó de ser de Cardona i la causa de seu passat esplendorós. Avui, conservem part d’aquest patrimoni. El Castell de Cardona, construït cap al 880 per controlar els camins que arribaven a Cardona i a la Vall Salina és un interessant element patrimonial i un potent recurs didàctic. El centre històric format als peus del Castell esdevé un interessant exemple d’antiga vila medieval que s’ha transformat amb el pas dels segles. Conserva vestigis antics i evidencia el procés d’industrialització produït arran del descobriment de la sal potàssica (1912) i la obertura de la Mina. Els alumnes coneixeran aspectes interessants relacionats amb:

 • La gènesi d’una vila i la construcció del Castell. La Marca Hispànica. Cardona conserva la seva Carta de Poblament (any 986).
 • El feudalisme. Els poders, els estaments i les relacions. La lògica medieval.
 • L’art romànic de la Col.legiata de Sant Vicenç (1040).
 • L’arquitectura i els sistemes defensius d’un Castell medieval.
 • L’art gòtic de l’església de Sant Miquel de Cardona (1397). L’esplendor medieval. Els mercaders i la seva relació amb l’església.
 • La transformació d’un castell medieval en fortalesa militar. Elements de defensa i estratègies.
 • La Guerra de Successió Espanyola (1700 – 1716). Els orígens del conflicte, l’evolució, el paper de Cardona i el desenllaç.
 • El descobriment de la sal potàssica. La transformació de la vila. Economia, moviments migratoris i canvi social.