Avís legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per la Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, i per l’Ajuntament de Cardona, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions. Tots els seus continguts, incloent-hi textos, imatges i documents, així om qualsevol altre material, són propietat de la Fundació Cardona Històrica i l’Ajuntament de Cardona, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a les esmentades institucions. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de la Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, i de l’Ajuntament de Cardona i, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de la Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, i de l’Ajuntament de Cardona. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, i de l’Ajuntament de Cardona, o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.La Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, i l’Ajuntament de Cardona, no seràn responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

La Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, i l’Ajuntament de Cardona, donaràn estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat. L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a la Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, i a l’Ajuntament de Cardona a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

La Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, i l’Ajuntament de Cardona, adopten les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris. La Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, i l’Ajuntament de Cardona, no garanteixen que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fan responsables dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes als seus responsables, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, i de l’Ajuntament de Cardona.

La Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, i l’Ajuntament de Cardona, no seràn responsables de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquestes entitats.

La Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, i l’Ajuntament de Cardona, no garanteixen la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

La Fundació Cardona Històrica, fundació privada municipal, i l’Ajuntament de Cardona, es reserven el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret vigent a Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.